Formy płatności

  1. Do każdego zamówienia wystawiany jest rachunek. Nie wystawiam faktur VAT.
  2. Płatności za Zamówienie dokonywane są przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. Sklep nie oferuje systemów szybkiej płatności.
  3. Klient obowiązany jest dokonać zapłaty lub zadatku w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia. 
  4. W przypadku, gdy nie dojdzie do dokonania zapłaty przez Klienta w terminie określonym w ust. 2 powyżej, Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Klientowi, pocztą elektroniczną na adres elektroniczny podany przez Klienta, oświadczenia woli o odstąpieniu. W takim przypadku umowa sprzedaży będzie uważana za niezawartą, a zamówienie za anulowane. W takich okolicznościach Klient ani Sprzedawca nie będą zobowiązani względem siebie do żadnych świadczeń, w szczególności uiszczenia odszkodowania lub jego surogatu, zwrotu kosztów itp. 
  5. Dostawa realizowana jest kurierem na adres podany przez Klienta w Zamówieniu.
  6. W przypadku, gdy Klient nie odbierze Zamówienia od kuriera, ani też następnie nie odbierze Zamówienia w miejscu, w którym pozostawi je kurier w terminie wskazanym przez kuriera, co skutkowało będzie zwrotem towaru do Sprzedawcy, Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Klientowi oświadczenia woli o odstąpieniu. W takim przypadku zamówienie uważane będzie za anulowane. 
  7. W sytuacji określonej w ust. 5 powyżej, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie zwrócić Klientowi wszystko co otrzymał od niego na mocy umowy sprzedaży. 
  8. W przypadku niezrealizowania przez Sprzedawcę zobowiązania w terminie określonym w korespondencji mailowej kierowanej do Konsumenta, Konsument również może odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Sprzedawcy oświadczenia woli o odstąpieniu.

Zobacz więcej w Regulaminie sklepu.