Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu obowiązujący od 01 czerwca 2020 roku

Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, oraz prawa i obowiązki Użytkowników korzystających ze Sklepu.

Sklep jest prowadzony przez Sprzedawcę – Agnieszkę Mikołajczyk prowadzącą działalność usługową pod firmą AbstractArt Painting by Agnieszka Mikołajczyk , główny adres działalności:  Polskich Marynarzy 78/4, 71-050 Szczecin.

Kontakt w sprawach Zamówień, reklamacji lub pytań można skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem e-mail: malarstwo@abstractartpainting.eu

Nieodłączną częścią Regulaminu jest Polityka Prywatności.

I. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin użytkowania Sklepu;
 2. Sklep – sklep internetowy AbstractArt Painting by Agnieszka Mikołajczyk dostępny pod adresem abstractartpainting.eu, prowadzony przez Sprzedawcę;
 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która spełnia warunki Regulaminu i złożyła Zamówienie;
 4. Sprzedawca – Agnieszka Mikołajczyk prowadząca działalność usługową pod firmą AbstractArt Painting, główny adres działalności : Polskich Marynarzy 78/4, 71-050 Szczecin.
 5. Zamówienie – oferta kupna składana Sklepowi przez Klienta.
 6. Polityka Prywatności – Aby korzystanie z Systemu odbywało się zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz ogólnie akceptowalnymi zasadami Internetu, stworzona została Polityka Prywatności, która skupia wszystkie regulacje i zasady dotyczące ochrony danych. Jeśli chcesz zapoznać się z Polityką Prywatności kliknij tutaj.

II. Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin ma zastosowanie do Zamówień składanych poprzez formularz internetowy dostępny w Sklepie, a także do zamówień składanych telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną kierowane na numery i adresy Sprzedawcy opublikowane w Sklepie.
 2. Aby korzystać ze Sklepu oraz jego zasobów konieczne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów oraz posiadanie przez Klienta konta poczty e-mail.

III. Zamówienie

 1. Klient składając Zamówienie poprzez formularz dostępny w Sklepie składa Sprzedawcy ofertę kupna na odległość. Zamówienie określa jakie produkty, w jakiej ilości i po jakiej cenie Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji.
 2. Składając Zamówienie Klient wskazuje swoje imię, nazwisko, adres e-mail, ewentualne uwagi lub komentarze oraz adres do wysyłki.
 3. Po prawidłowym złożeniu Zamówienia Sprzedawca weryfikuje możliwość jego wykonania i prawidłowość oraz wysyła na adres e-mail Klienta informację o złożonym zamówieniu wraz z kosztami wysyłki, co stanowi potwierdzenie przyjęcia oferty i zawarcia umowy sprzedaży, oraz przesyła dane rachunku bankowego Sprzedawcy do dokonania płatności za Zamówienie przelewem bankowym.
 4. Po otrzymaniu płatności za Zamówienie Sprzedawca przystąpi do realizacji zlecenia lub w przypadku dostępnego obrazu wysyłki Zamówienia na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.

IV. Płatności i dostawa

 1. Płatności za Zamówienie dokonywane są przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. Sklep nie oferuje systemów szybkiej płatności.
 2. Klient obowiązany jest dokonać zapłaty lub zadatku w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia. 
 3. W przypadku, gdy nie dojdzie do dokonania zapłaty przez Klienta w terminie określonym w ust. 2 powyżej, Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Klientowi, pocztą elektroniczną na adres elektroniczny podany przez Klienta, oświadczenia woli o odstąpieniu. W takim przypadku umowa sprzedaży będzie uważana za niezawartą, a zamówienie za anulowane. W takich okolicznościach Klient ani Sprzedawca nie będą zobowiązani względem siebie do żadnych świadczeń, w szczególności uiszczenia odszkodowania lub jego surogatu, zwrotu kosztów itp. 
 4. Dostawa realizowana jest kurierem na adres podany przez Klienta w Zamówieniu.
 5. W przypadku, gdy Klient nie odbierze Zamówienia od kuriera, ani też następnie nie odbierze Zamówienia w miejscu, w którym pozostawi je kurier w terminie wskazanym przez kuriera, co skutkowało będzie zwrotem towaru do Sprzedawcy, Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Klientowi oświadczenia woli o odstąpieniu. W takim przypadku zamówienie uważane będzie za anulowane. 
 6. W sytuacji określonej w ust. 5 powyżej, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie zwrócić Klientowi wszystko co otrzymał od niego na mocy umowy sprzedaży. 
 7. W przypadku niezrealizowania przez Sprzedawcę zobowiązania w terminie określonym w korespondencji mailowej kierowanej do Konsumenta, Konsument również może odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Sprzedawcy oświadczenia woli o odstąpieniu.

V. Odstąpienie od umowy – szczególne uprawnienia konsumenta

 1. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu Art. 22(1) Kodeksu Cywilnego. 
 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Sklepu może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej, o ile został o konieczności ich poniesienia prawidłowo poinformowany podczas procesu składania zamówienia. Mogące mieć zastosowanie ustawowe wyjątki od prawa do odstąpienia podane są w ust. 8 poniżej.
 3. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać. 
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się od dnia, w którym konsument lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w jej posiadanie (w przypadku sprzedaży wielu rzeczy – w posiadanie ostatniej z nich), a w przypadku pozostałych umów od dnia ich zawarcia. 
 5. W celu wykonania prawa odstąpienia konsument powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób. Sprzedawca zaleca wysłanie oświadczenia pocztą e-mail na adres Sklepu. Oświadczenie złożone w formie elektronicznej jest skuteczne od chwili jego wprowadzenia do systemu przez konsumenta i przesłania go Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 
 7. W chwili odstąpienia od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m. in. umów: 

8.1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

8.2. których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

8.3. których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

8.4. których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

8.5. o dostarczanie treści cyfrowych oraz licencji elektronicznych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

8.6. których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, oraz w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

8.7. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

8.8. zawartej w drodze aukcji publicznej;

8.9. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

8.10. której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

8.11. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8.12. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

8.13. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy

 1. Nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy Sprzedawca ma obowiązek zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Zamówienia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie).
 2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będącego przedmiotem Zamówienia powstałe wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Przekroczenie powyższych granic nie powoduje, że odstąpienie od umowy jest nieskuteczne.
 4. Wzór formularza odstąpienia od umowy:

1) Data;

2) Imię i nazwisko konsumenta;

3) Adres konsumenta;

4) Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (wraz z ich zidentyfikowaniem);

5) Data odbioru towaru (od przewoźnika/punktu odbioru);

6) Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w regulaminie Sklepu;

7) Proszę o zwrot pieniędzy na rachunek bankowy nr:;

8) Podpis konsumenta (jeżeli formularz jest przesłany w wersji papierowej).

VI. Skutki odstąpienia od umowy sprzedaży

1. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży rzeczy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia, o ile ma to zastosowanie. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

2. Sprzedawca może zaproponować Klientowi, że sam odbierze od niego rzecz, jeżeli Sprzedawca nie złożył takiej propozycji Klientowi:

2.1. Klient zwróci rzecz Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

2.2   Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze zwracany towar Klient powinien zwrócić towar wysyłając go na adres wskazany w korespondencji mailowej od Sprzedawcy do zgłoszenia Klienta.

2.3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu (w tym koszt dostarczenia go do Sprzedawcy) oraz jest odpowiedzialny za zmniejszenie jego wartości wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

 VII.          Sprzedaż egzemplarzy dzieł sztuki

 1. Sklep sprzedaje egzemplarze obrazów tworzonych przez Sprzedawcę. Cechy danego egzemplarza obrazu są wskazane w jego opisie dostępnym w Sklepie.
 2. Klient w drodze realizacji Zamówienia nabywa egzemplarz dzieła sztuki, bez nabycia jakichkolwiek licencji bądź majątkowych praw autorskich do dzieła, które zostają przy Sprzedawcy. W szczególności, ale nie wyłącznie Klient nie ma prawa do jego majątkowego wykorzystania, w tym do jego kopiowania lub reprodukcji.

VIII.          Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania towarów bez wad oraz, w odniesieniu do Konsumentów, odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady).
 2. Realizacja uprawnień z rękojmi uwzględnia specyfikę sprzedawanych produktów, które jako ręcznie malowane obrazy posiadają indywidualne cechy wynikające z zastosowanej techniki i materiałów, który to wybór technik i materiałów należy do swobody artystycznego wyrazu jego twórcy. Cechy obrazu wynikające z realizacji swobody artystycznego wyrazu jego twórcy nie mogą stanowić wady fizycznej.
 3. W przypadku, gdy Klientem nie jest konsument:

3.1. odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art. 558 i n. Kodeksu Cywilnego);

3.2. odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą;

3.3. odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości Zamówienia;

3.4. Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, usług internetowych itp.

3.5. Klient niebędący konsumentem obowiązany jest do zbadania produktu w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania, celem zweryfikowania zgodności produktu z umową sprzedaży (tj kompletności zamówienia oraz jakości dostarczonego produktu) i zgłoszenia Sprzedawcy, w powyższym terminie, wszelkich zastrzeżeń. Klient niebędący Konsumentem, który nie zgłosił zastrzeżeń we wskazanym terminie, traci uprawnienie do powoływania się na nie w przyszłości.

4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.

5. Korzyści i ciężary wraz z niebezpieczeństwem przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu przechodzą na Klienta, który nie jest konsumentem, z chwilą jego powierzenia przez Sprzedawcę przewoźnikowi (firmie kurierskiej) trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju, celem jego dostarczenia do Klienta niebędącego konsumentem. Sprzedający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie przewoźnika (firmy kurierskiej), w szczególności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu powstałe od momentu przyjęcia produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi nie będącemu Konsumentem, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.

6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył kupujący, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

IX. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu, w tym w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną oraz umów zawartych za jego pośrednictwem można przesyłać widomością e-mail na adres podany w Sklepie. Reklamacje mogą być również składane pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy, oraz drogą telefoniczną.
 2. Składając reklamację wskazanym jest, aby Klient opisał zauważoną wadę i sprecyzował swoje żądanie. W chwili składania reklamacji z tytułu rękojmi, należy przedstawić dowód zakupu towaru w Sklepie (np. wyciąg z konta, potwierdzenie płatności).
 3. Zalecanym jest, aby wysłanie paczki ze zwracanym towarem było poprzedzone zgłoszeniem zwrotu poprzez wiadomość e-mail i ustaleniu ze Sprzedającym toku postępowania.
 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres siedziby Sprzedawcy lub adres wskazany w korespondencji mailowej.
 5. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
 6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca niezwłocznie zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Wraz z takim zawiadomieniem do Klienta przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 7. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpoznawana są w terminie 14 dni od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia zawierającego żądania Kupującego. Powyższy termin nie dotyczy reklamacji, w związku z którą Klient chce odstąpić od umowy. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę drogą mailową lub pisemnie, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

X. Postanowienia końcowe

 1. Do wszelkich spraw wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie jakichkolwiek zmian do treści Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w czasie wszczęcia tych spraw.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Sądem właściwym dla sporów pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym konsumentem jest sąd powszechny miejscowo właściwy dla Sprzedawcy.
 4. Klient będący konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą do nich: w razie sporu o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży i świadczenia usług, wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej; Niezależnie od powyższego Konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w zakresie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.
 5. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by użytkownik zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje. Sprzedawca równocześnie informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się użytkownik:
  • Cookies, szczegółowo opisane w Polityce Prywatności
  • Sklep przesyła Klientowi e-maile, w których potwierdza otrzymanie Zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie Zamówienia do realizacji i przebieg realizacji Zamówienia.
 6. Regulamin w powyższej wersji obowiązuje od dnia 01 czerwca 2020 roku i jest dostępny na abstractartpainting.eu.