Polityka prywatności

Polityka Prywatności obowiązująca od 01 czerwca 2020 roku

Polityka prywatności odnosi się do danych zbieranych od osób korzystających z ze strony internetowej abstractartpainting.eu oraz znajdującej się pod tym adresem sklepu internetowego. Dane zbierane są zarówno w trakcie korzystania ze strony internetowej, jak i w trakcie składania i realizacji zamówień.

Skrócona informacja o danych osobowych:

Kim jesteśmy?

AbstractArt Painting by Agnieszka Mikołajczyk, tj. Agnieszka Mikołajczyk prowadząca usługi pod firmą AbstractArt Painting, główny adres działalności: Polskich Marynarzy 78/4, 71-050 Szczecin ,NIP () jest administratorem danych osobowych w związku z funkcjonowaniem AbstractArt Painting by Agnieszka Mikołajczyk. Możesz skontaktować się z nami elektronicznie, wysyłając e-mail na adres: malarstwo@abstractartpainting.eu.

Po co zbieramy dane?

Przetwarzamy dane osobowe w celu zapewnienia funkcjonalności AbstractArt Painting by Agnieszka Mikołajczyk, wypełnienia obowiązków prawnych, realizacji Zamówień, dochodzenia roszczeń, analityki biznesowej, odpowiadania na zapytania, badania satysfakcji Klientów oraz w celu przeciwdziałania nadużyciom zgodnie z i Regulaminem.

Komu je przekazujemy?

Twoje dane są udostępniane jedynie podmiotom trzecim, które udzielają nam pomocy lub wsparcia jako podmioty przetwarzające lub administratorzy, w tym w celu dostarczenia Klientom Zamówień.

Jakie mam prawa?

Masz prawo do dostępu, poprawiania lub usuwania swoich Danych Osobowych oraz złożenia do organu nadzorczego skargi związanej z ich przetwarzaniem. W niektórych przypadkach masz również inne prawa, na przykład do wycofania zgody, sprzeciwienia się użyciu Twoich Danych lub do ich przenoszenia.

Potrzebuję dalszych informacji.

Szczegółowe informacje o naszej polityce prywatności i zasadach ochrony danych osobowych znajdziesz poniżej.

Pełna treść Polityki Prywatności:

I. Definicje

 1. Polityka Prywatności – niniejsza polityka;
 2. Sklep – sklep internetowy AbstractArt Painting by Agnieszka Mikołajczyk dostępny pod adresem abstractartpainting.eu, prowadzony przez Sprzedawcę;
 3. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;
 4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która spełnia warunki Regulaminu i złożyła Zamówienie;
 5. Gość – każda osoba korzystająca ze Sklepu nie będąca Klientem;
 6. Zamówienie – oferta kupna składana Sklepowi przez Klienta.
 7. Sprzedawca – Agnieszka Mikołajczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AbstractArt Painting, główny adres działalności gospodarczej:  Polskich Marynarzy 78/4, 71-050 Szczecin, NIP ().
 8. Regulamin –  regulamin Sklepu. Jeśli chcesz zapoznać się z Regulaminem kliknij tutaj.
 9. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

II. Podstawowe wiadomości

 1. Sprzedawca jest administratorem Danych osobowych Klientów i Gości, w związku z korzystaniem przez te osoby ze Sklepu. W tym zakresie to Sprzedawca odpowiada za ustalenie celu i zasad przetwarzania danych.
 2. Możesz skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie, pod numerem telefonu: +48 504 942 747, lub elektronicznie, wysyłając e-mail na adres: malarstwo@abstractartpainting.eu..

III. Gromadzone informacje i cele przetwarzania

1. Sprzedawca jako administrator danych przetwarza Dane osobowe w różnym zakresie, zależnie od tego czyje są te dane i w jaki sposób zostały pozyskane. I tak:

1) dane Klienta zbierane podczas składania Zamówienia i przyjmowania płatności, podawane przez Klienta i uzyskiwanie na potwierdzeniu przelewu to adres e-mail, imię, nazwisko, adres realizacji Zamówienia, numer rachunku bankowego, z którego zrealizowano płatność;

2) dane Klienta i Gościa zbierane automatycznie podczas korzystania z Serwisu lub Systemu to adres ip, domena, dane identyfikacyjne przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz inne dane automatycznie przekazywane przez przeglądarki zgodnie z jej konfiguracją dokonaną przez osobę z niej korzystającą;

3) dane zbierane podczas kontaktu z obsługą klienta lub w ramach procedur reklamacyjnych lub podobnych to: adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu, inne dane podane przez osobę kontaktującą się ze Sprzedawcą.

2. Dane osobowe wskazane w ust. 1 powyżej zbierane są w celu zapewnienia funkcjonalności Sklepu, realizacji Zamówień, wypełnienia obowiązków prawnych, dochodzenia roszczeń, analityki biznesowej, odpowiadania na zapytania, badania satysfakcji Klientów oraz w celu przeciwdziałania nadużyciom zgodnie z Regulaminem.

3. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych wskazanych w ust. 1 powyżej jest:

1) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży, realizacji Zamówienia oraz udostępniania Sklepu;

2) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie obowiązków podatkowych i kontrolnych;

3) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy, którymi są:

a) dochodzenie roszczeń, gdyż Sprzedawcy ma uzasadniony interes w przetwarzaniu Danych osobowych, jeśli jest to konieczne do dochodzenia roszczeń w związku z niezgodnym z prawem lub Regulaminem korzystaniem ze Sklepu lub obrony przed takimi roszczeniami;

b) analityka biznesowa, gdyż Sprzedawca ma uzasadniony interes w analizowaniu działania Sklepu w celu zapewnienia ich rozwoju i poprawy ich działania;

c) odpowiadanie na zapytania;

d) badanie satysfakcji Klientów, gdyż Sprzedawca ma uzasadniony interes w badaniu czy użytkownicy są zadowoleni by móc podnosić jakość Sklepu;

e) przeciwdziałanie nadużyciom, gdyż Sprzedawca ma uzasadniony interes w przeprowadzaniu niezbędnej weryfikacji w celu wykrycia i zapobiegania potencjalnym oszustwom i nadużyciom.

IV. Przekazywanie Danych osobowych

1. Sprzedający zapewnia, iż nie przekazuje jakichkolwiek Danych osobowych podmiotom do tego nieuprawnionym. Sprzedający przekazuje Dane osobowe podmiotom, którymi posługuje się przy realizacji Zamówień i wyłącznie celu jej wykonania.

2. Niezbędne dane Klienta są przekazywane kurierom lub innym dostawcom w celu umożliwienia im dostarczenia Zamówienia.

3. Dane Klientów i Gości przekazywane są dostawcom serwerów, hostingów i usług informatycznych niezbędnych do funkcjonowania Sklepu.

4. Współpracujemy również z podmiotami, które nie działają wyłącznie na nasze polecenie i same ustalają cele i sposoby przetwarzania Danych osobowych, np. w celu prowadzenia badań statystycznych.

5. Podmioty do których przekazujemy dane mają siedzibę głównie w Polsce. Za każdym razem, gdy Dane osobowe są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ich odbiorcy wypełniają gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych wynikające z:

1) uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA, na podstawie art. 45 ust. 1 RODO;

2) decyzji Komisji (UE) z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych zapewnionej w ustawie kanadyjskiej o ochronie informacji i dokumentów elektronicznych, na podstawie art. 45 ust. 1 RODO.

V. Podstawowe uprawnienia

1. W każdym czasie, w zakresie przewidzianym prawem ochrony danych osobowych, masz prawo do informacji, sprostowania, skasowania lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych. W celu skorzystania ze swoich uprawnień skontaktuj się ze Sprzedawcą.

2. Skargi mogą być składane do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

VI. Dodatkowe uprawnienia i obowiązki

1. Klient ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu zamówienia, jeżeli zmienią się pomiędzy złożeniem zamówienia a jego realizacją, w celu umożliwienia prawidłowej realizacji Zamówienia.

VII. Okres przechowywania Danych osobowych

1. Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez okres wykonywania Zamówienia, a po jego wykonaniu ustaniu w niezbędnym zakresie przez okres konieczny dla rozpatrywania skarg, zapewnienia zgodności z przepisami podatkowo-księgowymi oraz obsługi roszczeń związanych z Zamówieniem.

2. Dane osobowe Gości przechowywane są przez okres trwałości plików cookies.

VIII. Pliki cookie

1. Sklep wykorzystuje pliki cookies, w których znajdują się informacje niezbędne to prawidłowego funkcjonowania serwisu, między innymi do utrzymywania sesji użytkownika, badania aktywności użytkownika w celu lepszego dopasowania serwisu i usługi do potrzeb użytkowników.

2. Sklep wykorzystuje:

1) „Cookies” sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te cookies są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie.

2) „Cookies” stałe – dzięki nim korzystanie z często odwiedzanych stron jest łatwiejsze (np. zapewniają optymalną nawigację, zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści etc.). Te informacje pozostają pamięci przeglądarki przez dłuższy okres. Czas ten zależy od wyboru, którego można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Ten rodzaj cookies zezwala na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzana jest dana strona. Stałe cookies są również nazywane jako tzw. śledzące „cookie” (ang. tracking cookies).

3) Każdy może wyłączyć stosowanie plików cookie poprzez konfigurację swojej przeglądarki internetowej.

4) W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Gościa. Goście mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Gościa. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Sprzedawca informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Gościa i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze Sprzedawcą reklamodawców oraz partnerów.

IX. Zmiany Polityki Prywatności

1. Sprzedawca ma prawo do zmiany Polityki prywatności w każdym czasie, w szczególności w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub nowych wersji Sklepu, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa.

2. Sprzedawca powiadomi o zmianie Polityki prywatności (lub innego związanego z nim dokumentu) na 14 dni przed jego wejściem w życie poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie Sklepu oraz zaktualizowanie wersji dokumentu na stronie Sklepu.

3. Polityka Prywatności w powyższej wersji obowiązuje od dnia 01 czerwca 2020 roku i jest dostępna na abstractartpainting.eu.